Huisregels

We vinden het belangrijk om goede afspraken te maken met onze gasten. We zijn er van overtuigd dat ze bijdragen tot de open en aangename sfeer van ons huis.

Nadat je de woning online gereserveerd hebt voor een bepaalde (en beschikbare) periode, vragen we je een voorschot van 20% van het huurbedrag te betalen binnen de veertien dagen na de reservatie. Pas als deze betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. Als de betaling niet op tijd gebeurt kan je geen rechten doen gelden. Dan bestaat ook de mogelijkheid dat we aan andere geïnteresseerden verhuren.

De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Tijden van vertrek en aankomst zijn flexibel. Een midweek of weekend begint in principe vanaf 16u, maar kan op aanvraag, indien praktisch mogelijk, ook vroeger. Graag ontvangen we de dag van aankomst een sms of telefoontje met het vermoedelijke uur van aankomst. Op dat moment kan het overhandigen van de sleutel besproken worden. Na een midweek of week wordt gevraagd tegen 13u te vertrekken. Wie een weekend huurt, kan zondag tot 18u 's avonds blijven.

Op de dag van vertrek verwachten we dat onze vakantiewoning op de aangegeven tijd ontruimd is en onbeschadigd, opgeruimd en bezemschoon achtergelaten wordt. De keuken met zijn gehele inventaris moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden, de vaatwasser moet geleegd zijn. (Let vooral op pannen, eet- en drinkgerei, oven en kookplaten.) De kachels worden voor het vertrek uitgeschakeld.

De eindreiniging kost € 30 bovenop de huurprijs. Doe je deze schoonmaak zelf, dan hoef je deze kost niet te betalen. Deze omvat: alle afval gesorteerd naar buiten brengen in de daarvoor voorziene ruimte, sanitair schoonmaken, beddengoed afhalen, beneden en boven stofzuigen en dweilen.

Verontreinigingen die boven een eindreiniging uitgaan, zijn niet volgens overeenkomst en worden dus extra berekend (zoals aangekoekt vuil op vloeren, meubels, tafels, vervuilde matrassen e.d.).

Bij het vertrek wordt de sleutel in het sleutelkluisje achtergelaten.

Als we nog dingen vinden na je vertrek, dan bewaren we die een redelijke periode voor je. Nasturen doen we uiteraard alleen op kosten van de gasten.

Schade: Als je na aankomst in de woning een schade of tekortkoming ontdekt, maak er ons dan direct opmerkzaam op. Als tijdens je verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meld het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven (zowel voor jou als de volgende gasten). Ook is het zeker niet gezegd dat ontstane schade altijd op jou verhaald wordt, het kan ook normale slijtage zijn. Vervolgschade of ongemak voor de volgende huurder ontstaan door het niet of niet tijdig melden van een -al of niet door toedoen van jou als huurder ontstane- schade, kan redelijkerwijs eveneens op u worden verhaald.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Verblijf van meer personen dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming en kan ertoe leiden dat wij voortijdig de huurovereenkomst beëindigen. We hebben een vergunning om maximaal 7 personen te laten logeren. Meer kan niet toegelaten worden.

Het verplaatsen van bedden en geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enige inventaris -behalve natuurlijk voor je maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming. Stoelen, tafels, zitbankjes en eenpersoonszetels kunnen naar eigen wens geschikt worden in de woning. We vragen dan wel extra aandacht om beschadigingen te voorkomen en verwachten dat op het einde van de huurperiode het meubilair weer in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht.

Huisdieren: we laten in onze vakantiewoning geen huisdieren toe.

Aansprakelijkheid verhuurder: de verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke is ontstaan tijdens het verblijf op zijn terrein, behalve wanneer die het gevolg is van een grove tekortkoming, die hem is aan te rekenen. In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Wanneer, buiten de schuld van verhuurder, de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de huurder recht op een gelijkwaardig of beter alternatief of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Stopzetting huur: Als de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.